Pôsobisko

V súčasnosti pôsobí na celom území Slovenska a v priľahlých hraničných štátoch. VÁHOSTAV - SK - PREFA, s.r.o., Horný Hričov sa nachádza 10 km od Žiliny, je napojená na hlavnú cestnú sieť Žilina - Bratislava, ako aj cez vlastnú železničnú vlečku na trať Košice - Žilina - Bratislava. Od roku 1989 je zavedený systém výroby prefabrikovaných prvkov podľa Noriem DIN 10-45, 10-48. Naša výroba je dozorovaná Technickým a skúšobným ústavom stavebným v Bratislave.

Výrobný program

Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku zavedením inovatívnej technológie vo výrobe

Spoločnosť VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o., 013 42 Horný Hričov realizuje, s podporou poskytovanou z fondov Európskej únie, nižšie uvedený projekt rozšírenia sortimentu výroby mostných nosníkov, zameraný na zvýšenie konkurenieschopnosti a hospodárskeho rastu spoločnosti - zavedením inovatívnej technológie.

Novinky

  • 23.02.2010 - Verejná obchodná súťaž

    Vyhlasujeme Verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Zák. č.513/1991zb. s cieľom uzavretia zmluvy o Dodávke. Viac informácií nájdete v menu O firme, podmenu OVS ...

  • 29.10.2009 - Rozšírenie hlavného programu o zvodidlá GMV

    V druhej polovici roka 2009 sme rozšírili náš hlavný výrobný program o betónové prefabrikované zvodidlá GMV (typy GMV-120/H4b a GMV-120/H2). Viac informácií nájdete v časti Výrobný program / Hlavný program / Zvodidlá GMV.