Politika kvality

Politika IMS spoločnosti VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.

Víziou vedenia spoločnosti VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o., ako dcérskej spoločnosti VÁHOSTAV - SK, a.s. je jej stabilita, posilnenie konkurencie schopnosti na domácom i zahraničnom stavebnom trhu a udržanie vysokého stupňa kvality vo všetkých našich činnostiach, vrátane plnenia požiadaviek a zásad z oblasti ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pre naplnenie tejto vízie má spoločnosť zavedený Integrovaný manažérsky systém podľa noriem ISO 9001:2015, ISO:14001:2015 a OHSAS 18001:2007.

Uvedomujúc si zodpovednosť voči našim zákazníkom, zamestnancom, ale i dodávateľom a všetkým zainteresovaným stranám, za základné ciele zavedeného manažérskeho systému stanovujeme:

 • spokojnosť zákazníka a lepšie uspokojovanie jeho potrieb
 • starostlivosť o zamestnancov a bezpečné pracovné prostredie
 • zodpovedné a etické správanie voči dodávateľom
 • zdravé a čisté životné prostredie

Naplnenie cieľov chceme dosiahnuť najmä:

 • vysokou kvalitou realizovaných stavebných prác
 • technologickými inováciami a vlastným vývojom
 • pracovnou motiváciou zamestnancov
 • platobnou disciplínou (včasným a riadnym platením záväzkov)
 • prevenciou pred znečisťovaním životného prostredia a vznikom úrazov
 • efektívnym využívaním zdrojov a druhotných surovín
 • firemným sponzoringom
 • otvorenou komunikáciou so štátnymi inštitúciami

Naším zámerom je kontinuálne a systematické zlepšovanie manažérskeho systému riadenia a tým postupná optimalizácia hospodárenia spoločnosti a zefektívnenie riadiacich procesov.

Za najdôležitejšie princípy riadenia všetkých našich činností považujeme:

 • dodržiavanie všetkých právnych a dobrovoľných požiadaviek týkajúcich sa spoločnosti
 • identifikácia potrieb a analyzovanie požiadaviek zákazníka
 • riadenie a plánovanie vo všetkých procesoch a činnostiach
 • neustále zlepšovanie a zdokonaľovanie vo všetkých oblastiach
 • angažovanosť všetkých zamestnancov na plnení cieľov a ich osobná zodpovednosť
 • kompetentnosť, kvalifikovanosť, odborná úroveň a profesionalita zamestnancov

Každý zamestnanec má individuálnu zodpovednosť pomáhať pri napĺňaní tejto politiky. Rozpracovanie politiky do konkrétnych cieľov a programov je úlohou vedenia spoločnosti. Táto politika je v plnom rozsahu záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o..

SGS ISO 9001 TCL HR 7 SGS ISO 14001 TCL HR 7 SGS OHSAS 18001 TCL HR 5

NECHAJTE SI VYPRACOVAŤ CENOVÚ PONUKU

Naši odborníci nájdu pre vás ideálne riešenie

kontaktujte nás

Formulár

Z vašej IP adresy nie je možné použiť kontaktný formulár. Kontaktujte nás priamo, prosím.